Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Folkemordet i Rwanda

Hva er et folkemord? Hvordan kan venner, naboer og familiemedlemmer plutselig løfte opp hverdagslige redskaper, og drepe hverandre? Et gruppearbeid om Rwanda og hva som skjedde da mer enn 800 000 mennesker ble drept i løpet av hundre dager.

Gruppe

1-4

Tid

60 min

Forarbeid

Ingen

Utstyr

PC eller nettbrett

Læringsaktivitet

 1. Les avsnittene listet ovenfor på nårkrigenraser.no.
 2. Hver elev lager en presentasjon med 1-3 bilder, med én av følgende titler:
  • Rwandas historie
  • Folkemordet i Rwanda
  • Rwanda i dag

Fordél elevene slik at det blir cirka like mange med hver tittel.

Det er nødvendig å finne informasjon fra andre kilder.

 1. Del elevene i grupper slik at det blir minst én med hver tittel i hver gruppe.
 2. La elevene presentere for hverandre i gruppa, slik at alle blir presentert for alle temaene.
 3. Hver elev lager et tankekart og forbereder seg på å fortelle om Rwanda ut fra tankekartet. Eksempel på tankekart:

eksempel på tankekarrt

 1. I par forteller elevene hverandre om Rwanda ut fra hvert sitt tankekart.
 2. På vei ut fra timen forteller hver elev læreren én ting de har lært om Rwanda i l

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

  Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet (…), kjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar (…) som er forankra i menneskerettane.

  Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg.

 • Kompetansemål i fagene

  gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og

  reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

  gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust

 • Tverrfaglige temaer

  Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.

  Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Utviklinga (av dei munnlege ferdigheitene) inneber vidare i aukande grad å fortelje om samanhengar, drøfte faglege spørsmål og handtere meir kompleks informasjon og å forstå korleis ulike uttrykksmåtar påverkar bodskap og mottakar.

  Å kunne skrive i samfunnsfag inneber å planleggje, utforme og arbeide med tekstar som er tilpassa formålet med skrivinga. Det inneber òg å dele, formidle og presentere kunnskap og informasjon skriftleg og å bruke samfunnsfaglege omgrep, byggje opp argumentasjon og utforske og problematisere samfunnsfaglege tema.

  Å kunne lese i samfunnsfag inneber å utforske, tolke og reflektere kritisk over ulike historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder.

  Å lese inneberer å reflektere over korleis ståstad og perspektiv påverkar ulike kjelder, kjenne att argumentasjon og å skilje mellom meiningar, fakta og påstandar.

  Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for egne synspunkter og innta ulike perspektiver.