1B

Hva er menneskerettigheter?

Å leve er ikke nok

Solskinn, frihet og en liten blomst

Må man have

 

H. C. Andersen

Menneskerettighetene

– menneskeverd i praksis

Idéen om at mennesker har et sett universelle og ukrenkelige rettigheter fikk sitt gjennombrudd da USA skrev sin erklæring om uavhengighet fra Europa i 1776, og da franskmennene erklærte sin revolusjon i 1789. I årene som fulgte innlemmet mange land idéen i sine egne grunnlover – slik Norge gjorde i 1814.

Men det var FN som gjorde idéen til internasjonal rett – gjennom Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Denne erklæringen, som ble undertegnet i Paris 10. desember 1948, er det viktigste dokumentet i arbeidet for menneskerettigheter. Ideen om menneskeverd er helt sentral i Verdenserklæringen.

Menneskerettighetene er både individuelle og universelle. At de er individuelle betyr at det er rettigheter hver og en av oss har, i kraft av å være et menneske. At de er universelle betyr at de gjelder for alle mennesker i alle land, uavhengig av hudfarge, religion, kjønn, språk eller politisk ståsted.

Røde Kors-medarbeider på besøk i et fengsel i Liberia.

En fengselsstraff skal være berøvelse eller innskrenkning av frihet, ikke tap av andre grunnleggende menneskerettigheter. Bruk av isolasjon må derfor begrenses. Her er en Røde Kors-medarbeider på besøk i et fengsel i Liberia. Foto: ICRC

 

Rettigheter for alle

Verdenserklæringen om menneskerettigheter har vært utgangspunkt for flere ulike konvensjoner, som er juridisk bindende avtaler for stater. To konvensjoner er spesielt viktige:

  • FNs konvensjon om politiske og sosiale rettigheter – som tar for seg retten til å tro, mene og si hva man vil.
  • FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter – som handler om å få dekket grunnleggende behov som mat, klær, hus og utdanning.

I tillegg finnes flere spesialavtaler. Dette er noen av de viktigste:

  • FNs konvensjon om barnets rettigheter – som som understreker at barn har egne rettigheter.
  • FNs kvinnekonvensjon – som skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn.
  • FNs konvensjon mot rasediskriminering – som forbyr forskjellsbehandling på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse.
  • FNs torturkonvensjon – som forbyr enhver form for tortur.
  • FNs flyktningkonvensjon – som gir flyktninger rett til beskyttelse.

Et barn i kostyme som ler foran venner og Røde Kors-medarbeider.

Menneskerettighetene viser at FNs fredsarbeid dreier seg om mye mer enn å rope ”stans!” når land eller grupper går til krig mot hverandre. Rettigheter som mat, utdanning, arbeid, rettssikkerhet, beskyttelse og ytringsfrihet er også viktig for å skape fred.

Barn som danser i gaten. I Colombia har Røde Kors prosjekter for utsatte barn. Mange av dem er veldig sårbare, de eldre spesielt for prostitusjon. De tre jentene på bildet har tilbrakt to år på gaten. De prøver å tjene litt penger ved å danse når trafikklyset blir rødt. Kelly (13, i rosa) sier: -Vi er redde for politiet, de kan ta oss vekk fra mødrene våre. Om Røde Kors sier jentene: -De har med seg godteri til barna, gjør aktiviteter, de har tatt med tannleger, leger og lært oss om menneskerettighetene. Foto: Vivian Paulsen, Røde Kors

Hvem har ansvaret?

Menneskerettighetene tar for seg forholdet mellom staten og hvert enkelt menneske. Det betyr at hver og én av oss har rettigheter i  staten vi bor i, mens staten på sin side har forpliktet seg til å oppfylle rettighetene til menneskene som bor der. Staten har hovedansvaret for at menneskerettighetene blir mer enn pene ord på en skjerm.

Men også du, som enkeltmenneske, har et ansvar for at de oppfylles, for eksempel gjennom å respektere andre menneskers rettigheter.

Det er både en moralsk og en juridisk forpliktelse knyttet til menneskerettighetene.

Til tross for dette viser historien at menneskerettighetene krenkes hele tiden. Men fordi rettighetene er skrevet ned i konvensjoner, er det mulig å påpeke at de blir brutt og kritisere de ansvarlige. Det å følge med på hva statene gjør med sine menneskerettslige forpliktelser er viktig.

Menneskerettighetene = norsk lov

I 1999 fikk Norge sin egen menneskerettighetslov, som gjør noen av verdens internasjonale menneskerettighetskonvensjoner til en del av norsk lov. Den slår fast at menneskerettighetene går foran andre norske lover, hvis disse er i strid med hverandre.

Alle har rettigheter

– også de som oppholder seg ulovlig i landet

Noen mennesker bor i Norge selv om de ikke har lovlig opphold her. De omtales gjerne som irregulære migranter, illegale flyktninger, eller rett og slett papirløse. Noen har fått avslag på asylsøknaden fordi de ikke oppfyller kravene, og gjemmer seg for å unngå å bli sendt ut. Andre har tatt seg ulovlig inn i landet og er ikke blitt registrert noe sted fordi de ikke har søkt asyl.  Hvor mange det er snakk om vet man ikke, siden de ikke er registrert. Det antas at det er et sted mellom 5 000 og 20 000.

At disse irregulære migrantene bor ulovlig i Norge betyr ikke at de er uten rettigheter. De er beskyttet av internasjonale konvensjoner, som alle andre. Det handler om menneskeverd.

Menneskerettighetene gjelder for alle. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at alle har krav på å få sine grunnleggende humanitære behov dekket. De skal blant annet ha tilgang på mat, varme klær og helsehjelp – uavhengig av sin juridiske status i et land.

”Det kan ikke finnes ulovlige mennesker”

Sturla Stålset, Generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Bilde av en mann som blir undersøkt ved et helsesenter. En pasient fra Sør-Sudan har vondt i magen og hele kroppen føles mørbanket. Han lever uten lovlig opphold i Norge og har reist flere mil for å få hjelp med den vonde magen. Foto: Hilde Unosen/Dagsavisen

Helsesenter for papirløse

Røde Kors og Kirkens Bymisjon driver helsesentre for papirløse migranter i Bergen og i Oslo. Der kan migrantene få gratis helsehjelp. På senteret jobber leger, sykepleiere, psykologer og annet helsepersonell frivillig for å gi best mulig hjelp til de papirløse.

Quiz

Test deg selv i denne modulen

1. Hvem gjorde tanken om menneskerettighetene til regler som gjelder i hele verden?
2. Hvem har hovedansvaret for at menneskerettighetene blir overholdt?
3. Hva gjelder for de som oppholder seg ulovlig i et land?