Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Krigen i Ukraina | Den første TikTok-krigen | 8.tr.-vgs

 

 

Elevene får høre om hvordan media spiller en rolle i krig og konflikt, de skal reflektere over egen kildebevissthet og få noen gode tips i hvordan være kildekritiske.

Gruppe

1

Tid

45 min

Forarbeid

Kopier opp ett arbeidsark til hver elev

Utstyr

Digital tavle, iPad eller PC til elevene.

Læringsaktivitet

 1. Gå til 4A- Medias rolle i krig og konflikt – Røde Kors (narkrigenraser.no). Her finner du flere forskjellige tekster om medias rolle i krig og konflikt. Les gjerne introteksten sammen (ved bildet av Dagbladet).
 2. Del klassen inn i fem grupper og fordel resten av tekstene fra siden til hver gruppe (Media har makt/media setter dagsorden, Media kan påvirke krig og fred, Hva skjedde i Kongo?, Hvilke nyheter selger? og Fake News). Elevene leser teksten på eget nettbrett/PC.
 3. Gi først elevene tid til å lese gjennom teksten gruppa har fått tildelt, enten individuelt eller sammen. Deretter skal hver elev skrive ned det de husker fra teksten og tenker er det viktigste. Deretter forteller gruppa for hverandre hva de har skrevet ned, alle leser opp på rundgang. De punktene som flere hadde skrevet ned, noteres. Dette blir gruppas felles oppsummering av teksten.
 4. La gruppene få fortelle om/oppsummere sin tekst til resten av klassen.
 5. Snakk med klassen: I tidligere kriger har det stort sett vært krigsreportere som har gitt oss nyheter fra krigsområder. Under krigen i Ukraina har dette endret seg. Krigsreportere har ikke fått tilgang overalt og får ikke rapportert om det som skjer. Derimot har privatpersoner i stor grad postet innhold fra krigen i sosiale medier. Særlig har TikTok blitt en populær arena for deling av krigsvideoer.
 6. Del ut arbeidsarket til elevene. På side 1 skal de selv reflektere litt over hva de har hørt om krigen og om det er sannsynlig at dette stemmer, samt tenke gjennom eget forhold til kildekritikk. Gå deretter gjennom powerpointen «Krigen i Ukraina – den første TikTok-krigen».
 7. Elevene fyller ut del 1 på side 2 underveis, og del 3 på side 2 etter gjennomgangen. Gi tid til å skrive der det er behov.
 8. Felles gjennomgang og refleksjon etter powerpoint/arbeidsark. Snakk sammen om oppgavene. Forslag til spørsmål til refleksjon:
 • Har du sett ting om krigen på TikTok eller i andre sosiale medier?
 • Har du sett ting der som du tror ikke er ekte?
 • Har du sett ting du er helt sikker på at ekte? Hvorfor er du sikker?
 • Hvorfor vil noen legge ut falske poster?
 • Har du lært noen nye triks for å faktasjekke?

 

OPPDATERT: Vedlagt denne lærerveiledningen ligger nå en oppdatert Powerpoint med noen eksempler også fra krigen mellom Israel og Hamas. Denne versjonen heter «Krig på nett». 

 

Elever og lærere er alltid velkomne til å skrive til skole@redcross.no hvis dere vil fortelle noe, spørre om noe, vise bilder av utfylte arbeidsark eller gi oss ris og ros.

 

Flere ressurser

 

 • Her på nårkrigenraser.no finner du også mer fagstoff om blant annet regler i krigå være på flukt og mye annet. Målgruppa er primært ungdomsskole og videregående.

 

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.

  Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

  Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.

  Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

 • Kompetansemål i fagene

  vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere  over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

  drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevane tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.

  Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Utviklinga (av dei munnlege ferdigheitene) inneber vidare i aukande grad å fortelje om samanhengar, drøfte faglege spørsmål og handtere meir kompleks informasjon og å forstå korleis ulike uttrykksmåtar påverkar bodskap og mottakar.

  Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale verktøy til å finne, behandle og navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon.

  Å lese inneberer å reflektere over korleis ståstad og perspektiv påverkar ulike kjelder, kjenne att argumentasjon og å skilje mellom meiningar, fakta og påstandar.

  Utviklinga av digitale ferdigheiter går frå å utforske og bruke digitale ressursar, til å søkje og velje informasjon sjølvstendig og til å vise god digital dømmekraft når ein vel informasjon, bruker digitale ressursar og kommuniserer digitalt.

  Utviklingen av digitale ferdigheter i faget (KRLE) går fra å bruke enkle sammensetninger av tekst, lyd og bilder til å kunne lage og vurdere sammensatte digitale produkter for framstilling av faglige temaer.

  Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes. (KRLE)