Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Ulovlige mennesker

Ikke alle i Norge har like rettigheter. Hvordan påvirker menneskerettighetene hverdagen til enkeltmennesker? Kan et menneske være ulovlig?

Gruppe

Hel klasse

Tid

15 min

Forarbeid

Ingen

Utstyr

Skrivebok eller PC

Læringsaktivitet

 1. Skriv på tavla/skjermen: Det finnes ulovlige mennesker.
 2. Be elevene lage to kolonner, med overskriftene: Det finnes ulovlige mennesker og Det finnes ingen ulovlige mennesker.
 3. Be dem fylle ut kolonnene med argumenter for påstandene.
 4. Alle reiser seg, og må ta stilling til påstanden på tavla/skjermen. Når alle har valgt, ber du de som er enige gå til tavla/skjermen. De som er uenige går bakerst i klasserommet.
 5. Be noen om å begrunne valget.
 6. Be elevene sette seg.
 7. Les tekstene listet opp ovenfor på nårkrigenraser.no
 8. Be alle reise seg igjen, og gjøre valget på nytt.
 9. Be noen av de som endret valget om å forklare hvorfor, og utfordre noen av de som ble stående på hva som skal til for at de endrer mening.
 10. Utfordre elevene til å stille oppklarende og utfyllende spørsmål til hverandre, knyttet til valgene de har gjort.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet (…), kjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar (…) som er forankra i menneskerettane.

  Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg.

  Opplæringen må være i samsvar med menneskerettighetene, samtidig som elevene skal tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene.

  Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.

 • Kompetansemål i fagene

  reflektere over, utforske og beskrive korleis menneskerettar (…) og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

  drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom faget (samfunnsfag) skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra,(…), og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

  I KRLE handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal få utforske eksistensielle spørsmål og svar.

  Arbeidet med faget (KRLE) gir elevene kunnskap om menneskeverdet

  I KRLE handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal delta i etisk refleksjon og få øvelse i å innta ulike perspektiver.

  KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål og være åpne for andres synspunkter i et mangfoldig samfunn.

  Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne lytte til, tolke, formulere og fremje meiningar, gi respons og diskutere med andre. Å få tak i andre sine meiningar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål inngår òg.

  Utviklinga av dei munnlege ferdigheitene går frå å uttrykkje eigne meiningar, ta ordet etter tur og lytte og gi respons til andre, til å ta ulike perspektiv og grunngi argumentasjon i større årsakssamanhengar.

  Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for egne synspunkter og innta ulike perspektiver.

  Muntlige ferdigheter innebærer også å gradvis utvikle evnen til å lytte til andre.

  Ferdigheten (å kunne skrive i KRLE) omfatter også å kunne utforske ulike syn og argumentere for og imot ulike standpunkter.