Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Brislingjenta – podkast med studieark

Da motstandsmannen Birger Madsen ble reddet hjem med Hvite busser-aksjonen i 1945, etter flere år i konsentrasjonsleirer i Tyskland, hadde han med seg et skrin med hemmeligheter. Først 75 år etter krigen og etter morfarens død ble skrinet åpnet. I en podcast nøster barnebarnet Karianne Frønsdal opp en kjærlighetshistorie som nesten ikke er til å tro.

Elevene får hentet opp kunnskap om andre verdenskrig, lyttetrening, jobbe med tidslinje og mulighet til fordypning gjennom å skape tekst eller film.

Gruppe

1 - 5

Tid

60 min

Forarbeid

Skriv ut studieark til elevene

Utstyr

Nettbrett, mobiler eller annet avspillingsutstyr

Læringsaktivitet

   1. Del ut studiearket til elevene.
   2. Elevene fyller ut den lysegule delen – «FØR DU LYTTER» – av studiearket.
    • Vurdér om dere bør gå gjennom svarene felles, for å gi flest mulig den nødvendige forkunnskapen.
   3. Forbered elevene på oppgavene på den lyseblå delen – «MENS DU LYTTER».
   4. Lytt til podcasten, i plenum eller individuelt. Podcasten finner du blant annet på Spotify, Apple Podcast og Google Podcast. Elevene fyller ut den lyseblå delen mens de lytter.
    • Vurdér om du vil gå gjennom svarene felles før dere går til etterarbeidet.
   5. Elevene fyller ut den lysegrønne delen – «ETTER DU HAR LYTTET».
   6. FORDYPNINGSOPPGAVER:
    • Lærer bestemmer hvor mange oppgaver som skal gjøres, og om de skal gjøres individuelt eller i gruppe.
   7. Gå gjennom tidslinjen i fordypningsoppgave 1 i plenum.
   8. Elevene presenterer tekster og filmer fra fordypningsoppgavene 2 og 3 for hverandre.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

  Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten.

  Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.

  Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet.

  Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

  Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.

 • Kompetansemål i fagene

  gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust

  reflektere over, utforske og beskrive korleis menneskerettar (…) og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom faget (samfunnsfag) skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra,(…), og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

  Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.

  Arbeidet med faget (KRLE) gir elevene kunnskap om menneskeverdet

 • Grunnleggende ferdigheter

  Utviklinga (av dei munnlege ferdigheitene) inneber vidare i aukande grad å fortelje om samanhengar, drøfte faglege spørsmål og handtere meir kompleks informasjon og å forstå korleis ulike uttrykksmåtar påverkar bodskap og mottakar.

  Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale verktøy til å finne, behandle og navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon.

  Utviklinga av digitale ferdigheiter går frå å utforske og bruke digitale ressursar, til å søkje og velje informasjon sjølvstendig og til å vise god digital dømmekraft når ein vel informasjon, bruker digitale ressursar og kommuniserer digitalt.

  Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for egne synspunkter og innta ulike perspektiver.

  Digitale ferdigheter i KRLE innebærer å kunne bruke digitale ressurser i eget skapende arbeid.

  Utviklingen av digitale ferdigheter i faget (KRLE) går fra å bruke enkle sammensetninger av tekst, lyd og bilder til å kunne lage og vurdere sammensatte digitale produkter for framstilling av faglige temaer.