Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

If war comes to you

I If war comes to you følger du historien til tre personer som påvirkes av krig på ulike måter: en soldat, en hjelpearbeider og en helt vanlig tenåringsjente. Dette er en interaktiv film der du selv er med og påvirker retningen historien tar. Målet er å skape refleksjon om hvordan det er å leve i krig, bygge empati med ofre for krig og bli bevisst på at det faktisk finnes regler i krigens kaos.

Gruppe

Mindre grupper og/eller hel klasse

Tid

90 min

Forarbeid

Se gjennom filmene, last ned flytskjema og distribuer til elevene (analogt/digitalt), lag gruppeinndeling.

Utstyr

Digital tavle. Notatsaker for elevene, analogt eller digitalt.

Læringsaktivitet

Disse klasseromsaktivitetene er laget for å brukes med «If War Comes to You». Vi foreslår å fullføre startaktiviteten før elevene ser filmen(e). Vær oppmerksom på at tematikken kan virke skremmende på barn og ungdom. Det kan være lurt å se gjennom filmene og materialet på forhånd, og gjøre en vurdering av hvorvidt dette er passende for dine elever. Alle disse aktivitetene finner du også på If War Comes To You – An interactive video experience

 

ARBEIDSOPPGAVER

Velg én av karakterene: en sivil, en soldat eller en hjelpearbeider. Skriv minst 3 setninger om hva du tror din karakter ville oppleve hvis det ble krig der de bor. Eksempel: Hjelpearbeider – Hvis jeg var en hjelpearbeider og det ble krig der jeg bodde, ville jeg være forberedt på å sette meg selv i fare for å hjelpe andre. Jeg ville samle forsyninger som kunne hjelpe mennesker som kan være skadet eller som har mistet hjemmene sine under konflikten. Jeg ville være klar til å hjelpe alle som trenger meg.

 

SE FILMENE

Nå er det på tide å se filmene. Dette kan enten gjøres som en hel klasse, i mindre grupper eller individuelt. Elevene kan også ha sett filmen(e) i hjemmelekse før timen.

 

AKTIVITET 1: FLYTSKJEMA

Når elevene har fullført opplevelsen og gjort sine valg, skal de fylle ut flytskjemaet (eller tegne sitt eget). Be elevene markere alternativet de valgte og begrunne hvorfor. Under det andre alternativet skal elevene skrive hva de tror ville ha skjedd hvis de hadde valgt dette alternativet i stedet. Last ned arbeidsarket/flytskjemaet for denne aktiviteten her.

Valgfritt: Be elevene identifisere hvilke spesifikke regler i krig de kan gjenkjenne og om de har blitt fulgt, for eksempel at sivile ikke ble mål for angrep.

 

AKTIVITET 2: INTERVJU

I par skal én elev være intervjuobjekt og den andre intervjuer. Før rollespillintervjuet skal hvert par forberede følgende: Intervjueren skal skrive 5 spørsmål for å forstå hva intervjuobjektets opplevelse var og hvordan de følte seg underveis. Minst ett av disse spørsmålene skal omhandle en regel i krig (bruk siden Krigens regler som hjelp).

Intervjuobjektet skal skrive noen notater for å hjelpe dem med å svare på spørsmålene, og forestille seg en bakgrunnshistorie for karakteren sin og hvordan de kan ha følt seg under opplevelsen. De bør tenke på hvordan reglene i krig gjaldt for dem (bruk siden Krigens regler som hjelp). Hvert par skal rollespille intervjuet. Etter rollespillet skal hvert par vurdere følgende spørsmål: Var intervjuspørsmålene upartiske eller partiske? Ville dette vært annerledes når man intervjuer andre karakterer?

Valgfritt: Elevene kan lete i ulike nyhetsmedier etter nyhetsartikler om konflikter for å undersøke om historiene blir delt på en faktabasert og upartisk måte. Hvis ikke, hvorfor ikke?

 

OPPSUMMERING I HEL KLASSE: TEKSTMELDINGER

1) For å avslutte timen, skal elevene gå tilbake til den siste siden av opplevelsen. I en melding fra #limitstowar på Photogram, blir de bedt om å poste en melding som forteller oss hvordan vi kan øke respekten for regler i krig (internasjonal humanitær rett). Be elevene tenke på måter de kan øke bevisstheten og respekten for regler i krig på.

Eksempler på meldinger kan være:

“Vi må spre kunnskap om regler i krig gjennom utdanning og sosiale medier.”

“La oss organisere kampanjer og arrangementer for å informere folk om viktigheten av regler i krig.”

“Vi kan samarbeide med internasjonale organisasjoner for å fremme forståelsen og respekten for regler i krig.”

La elevene dele sine ideer og diskutere hvordan de kan bidra til å øke respekten for krigslovene i deres samfunn.

 

2) Be elevene skrive en tekstmelding som oppsummerer hva de har lært fra opplevelsen og aktivitetene i klasserommet. Meldingen skal være kort og konsis, som om de forklarer det til en venn som ikke har deltatt. Her er et eksempel: “Hei! I dag lærte jeg om hvordan forskjellige mennesker opplever krig, som sivile, soldater og hjelpearbeidere. Vi snakket også om regler i krig og hvorfor det er viktig at de følges for å beskytte uskyldige mennesker.”

La elevene dele sine tekstmeldinger med klassen, enten ved å lese dem høyt eller ved å skrive dem på tavlen. Samle gjerne tekstmeldingene fra alle elevene og send dem til oss på skole@redcross.no. Kanskje publiserer vi noen av deres tekstmeldinger på nettsiden vår?

 

LÆR MER

Ressurssiden Krigens regler på If war comes to you kan brukes til å introdusere emnet for elevene før denne opplevelsen, eller for å utdype deres læring. Her finnes klipp fra filmen, forslag til diskusjonsoppgaver og linker for å fordype seg i temaet.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

  Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg.

  Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.

  Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

  Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.

 • Kompetansemål i fagene

  reflektere over, utforske og beskrive korleis menneskerettar (…) og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

  beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

  utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevane tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.

  I KRLE handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal delta i etisk refleksjon og få øvelse i å innta ulike perspektiver.

  Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne lytte til, tolke, formulere og fremje meiningar, gi respons og diskutere med andre. Å få tak i andre sine meiningar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål inngår òg.

  Utviklinga av dei munnlege ferdigheitene går frå å uttrykkje eigne meiningar, ta ordet etter tur og lytte og gi respons til andre, til å ta ulike perspektiv og grunngi argumentasjon i større årsakssamanhengar.

  Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale verktøy til å finne, behandle og navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon.

  Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for egne synspunkter og innta ulike perspektiver.