Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Hvorfor kriger vi?

De aller fleste synes at krig er fælt. Det skaper kaos, utrygghet, smerte og adskillelse. Så hvorfor blir det krig? Hva vil man oppnå?

Gruppe

1+ og plenum

Tid

45 min

Forarbeid

Velge ut noen kriger/konflikter, gjerne fra listen nedenfor.

Utstyr

Pc/nettbrett

Læringsaktivitet

 • Introduksjon av tema
 • Lese felles fra modul 2a: Hvorfor kriger vi?
 • Hver elev får tildelt én konflikt/krig, som de skal undersøke opprinnelsen til. (Velger du fra tabellen nedenfor, får du/de også med en lenke som gir god informasjon.
 • Eleven skriver en kort tekst om årsaken til konflikten/krigen.
 • I plenum lager dere et skjema der dere klassifiserer krigene ut fra årsaksforklaring. Mulige kolonner: landområder, hevn, naturressurser, ønske om makt. Årsaken til en krig er som oftest kompleks, og en og samme krig vil derfor kunne plasseres i flere kolonner. Hensikten med denne øvelsen er primært å løfte fram ulike forklaringer, ikke at elevene skal klare en «fasit».

Forslag til konflikter å ta for seg:

Konflikt Når Lenke til fagartikkel
Palestina-krigen 1947-1949 https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2018/Hvorfor-er-det-ikke-fred-mellom-Israel-og-palestinerne#part4
Peleponneskrigen 431-404 f.Kr https://www.belfercenter.org/thucydides-trap/overview-thucydides-trap
Første verdenskrig 1914-1918 https://snl.no/første_verdenskrig
Afghanistan 2001- https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Nord-Soer-Biblioteket/Spoersmaal-og-svar/Hvorfor-er-det-krig-i-Afghanistan
Syria 2011- https://www.youtube.com/watch?v=494Frhjt-4M
Ukraina 2014- https://www.aftenposten.no/verden/i/yvGgE/forstaa-krisen-i-ukraina-i-seks-punkter

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

  Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet.

 • Kompetansemål i fagene

  gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og

 • Tverrfaglige temaer

  I KRLE handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal få utforske eksistensielle spørsmål og svar.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Å kunne skrive i samfunnsfag inneber å planleggje, utforme og arbeide med tekstar som er tilpassa formålet med skrivinga. Det inneber òg å dele, formidle og presentere kunnskap og informasjon skriftleg og å bruke samfunnsfaglege omgrep, byggje opp argumentasjon og utforske og problematisere samfunnsfaglege tema.

  Utviklinga av skriveferdigheiter i faget (samfunnsfag) går frå å formulere enkle faktasetningar og spørsmål og vise til kjelder, til å skrive fagtekstar, drøfte problemstillingar og vise til meir komplekse kjelder.

  Å kunne lese i samfunnsfag inneber å utforske, tolke og reflektere kritisk over ulike historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder.