Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Hva gjør ordene med oss?

Både folkemord og rasisme starter med at noen tillater at en gruppe blir sett ned på og gjerne trakassert. Men hvor starter det? Hva gjør ordene vi hører – og bruker om hverandre – med måten vi ser hverandre og oss selv?

Gruppe

2-30

Tid

20 min

Forarbeid

Ingen

Utstyr

Ingen

Læringsaktivitet

 1. Les avsnittet «Hvorfor utfører folk grusomme handlinger» i kapittel 1, modul C på nårkrigenraser.no.
 2. Felles i klassen: Lag en liste over nedsettende ord som brukes om andre, for eksempel i nettserier, realityserier eller mellom elever på skolen.
 3. Gruppér ordene (for eksempel kjønn, seksualitet, utseende, etnisitet, psykiske/fysiske sykdommer, status)
 4. Diskusjon i grupper:
  • Hvorfor bruker mennesker nedsettende ord om hverandre?
  • Bruker elevene selv nedsettende ord om andre, for eksempel foreldre, eldre eller andre på skolen?
  • Er det noen skjellsord det er greit å bruke?
  • Hvilke ord er absolutt ikke greit?
  • Er det noen grupper det oftere brukes kallenavn om enn andre?
  • Hvorfor er det sånn?
 5. Hent opp diskusjonen felles i klassen.
 6. Dersom du tenker det er rom for det i klassen, med tanke på klassemiljøet: Hent fram to og to elever. Tildel den ene ett av ordene fra listen, og be hen si det til den andre, tre ganger med ulikt tonefall. Spør den andre hvordan det var å bli tiltalt på den måten.
 7. På vei ut fra timen: Gi en post-it-lapp til hver elev, og be hen skrive ett skjellsord på lappen, som hen vil unngå å bruke om andre, og ett ord hen vil bruke oftere om andre.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

  Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten.

  Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene.

  Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene.

 • Kompetansemål i fagene

  drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

  utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

  identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom faget (samfunnsfag) skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra,(…), og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

  Arbeidet med faget (KRLE) gir elevene kunnskap om menneskeverdet

  KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål og være åpne for andres synspunkter i et mangfoldig samfunn.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne lytte til, tolke, formulere og fremje meiningar, gi respons og diskutere med andre. Å få tak i andre sine meiningar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål inngår òg.

  Utviklinga av dei munnlege ferdigheitene går frå å uttrykkje eigne meiningar, ta ordet etter tur og lytte og gi respons til andre, til å ta ulike perspektiv og grunngi argumentasjon i større årsakssamanhengar.