Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Fete sangtekster?

Hvordan er sangtekstene i sanger elevene liker? Brukes ord som ellers ikke aksepteres? Dette opplegget utfordrer elevene til å tenke over innholdet i sangtekstene de hører på.

Gruppe

1-30

Tid

20 min

Forarbeid

Ingen

Utstyr

PC eller mobil/nettbrett til hver elev

Læringsaktivitet

 1. Be hver elev søke opp sangteksten til en sang de liker.
 2. Be dem studere teksten, og notere noen stikkord om følgende spørsmål:
  • Hvorfor liker jeg sangen?
  • Hva er budskapet i sangen?
  • Hvordan omtales kvinner og menn?
  • Hvilke ord brukes i sangen, som ikke hadde vært akseptert i klasserommet?
  • Bruker jeg selv de ordene?
  • Har jeg reflektert over hva ordene betyr?
  • Hvordan hadde jeg likt at andre brukte de ordene om eller til meg?
 1. I plenum: Reflekter rundt og diskuter noe av det elevene oppdaget.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene.

  Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.

  Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene.

  Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger.

 • Kompetansemål i fagene

  drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

  utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

  identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom faget (samfunnsfag) skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra,(…), og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

  Arbeidet med faget (KRLE) gir elevene kunnskap om menneskeverdet

  KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål og være åpne for andres synspunkter i et mangfoldig samfunn.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne lytte til, tolke, formulere og fremje meiningar, gi respons og diskutere med andre. Å få tak i andre sine meiningar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål inngår òg.

  Utviklinga av dei munnlege ferdigheitene går frå å uttrykkje eigne meiningar, ta ordet etter tur og lytte og gi respons til andre, til å ta ulike perspektiv og grunngi argumentasjon i større årsakssamanhengar.