Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Krigen i Ukraina | Podkast med studieark | 8.tr.-vgs

 

Hva skjer med mennesker i Ukraina akkurat nå?

Hvilke internasjonale avtaler blir utfordret av urban krigføring (krig i by)?

En 7 minutter lang podkast gir deg et lite innblikk.

Studiearket som hører til gir kunnskap, og kan være et godt verktøy for å ramme inn samtaler om situasjonen.

Gruppe

1 - 30

Tid

45 min

Forarbeid

Skriv ut studieark til elevene

Utstyr

Studieark og blyant

Læringsaktivitet

   1. Del ut studiearket til elevene.
   2. Elevene fyller ut den lysegule delen – «FØR DU LYTTER» – av studiearket.
    • Den første oppgaven gir en god anledning til å snakke om kildekritikk. (Vil dere jobbe mer med kildekritikk i forbindelse med krigen i Ukraina, kan dere for eksempel bruke undervisningsopplegget «Den første tik-tok-krigen» som publiseres første uka i februar.
    • Vurdér om dere bør gå gjennom svarene på oppgaven om ord og begreper felles, for å gi flest mulig den nødvendige forkunnskapen.
   3. Forbered elevene på oppgavene på den lyseblå delen – «MENS DU LYTTER». Les gjerne gjennom oppgavene i plenum.
   4. Lytt til podcasten, i plenum eller individuelt. Podcasten finner du på SpotifyApple Podcast, Google Podcast og Podspace (krever ikke abonnement) Elevene fyller ut den lyseblå delen mens de lytter.
    • Vurdér om du vil gå gjennom svarene felles før dere går til etterarbeidet.
    • Dere finner utfyllende opplysninger om Genèvekonvensjonene i Modul 2B – Det finnes regler i krig, som eventuelt kan vises på digital tavle.
   5. Elevene fyller ut den lysegrønne delen – «ETTER DU HAR LYTTET».
   6. Åpne Modul 2C – Krigens regler beskytter på digital tavle i klasserommet. Les sammen avsnittet om distinksjon.
   7. Diskuter følgende spørsmål, først i grupper og deretter i plenum: Hvorfor er det vanskelig å overholde regelen om distinksjon ved urban krigføring (krig i by)?
   8. Oppgaven LOVLIGE OG ULOVLIGE MÅL på studiearket:
    • Elevene gjør oppgave 1 og 2.
    • Drøft oppgave 2 i plenum. (Fra Genèvekonvensjonene: «Når det gjelder gjenstander, er militære mål begrenset til de gjenstander som ut fra art, plassering, formål eller bruk gir et effektivt bidrag til militære aksjoner…» Det betyr at en sivil buss som frakter soldater eller militært utstyr kan bli et lovlig mål. Et annet eksempel som gjør bussen til et lovlig mål, er hvis den ene parten benytter bussen som skjold for angrep. Det vil også kunne kalles et effektivt bidrag til militære aksjoner.)

 

PS! Elever og lærere er alltid velkomne til å skrive til skole@redcross.no hvis dere vil fortelle noe, spørre om noe, vise bilde av utfylt arbeidsark eller gi oss ris eller ros.

Vær ekstra observant og varsom…

dersom du har elever i klassen som enten har vært på flukt, eller som har ukrainsk eller russisk bakgrunn og/eller familie. Alle elever skal læres opp til kritisk tenkning. Samtidig er den spente situasjonen i Ukraina – og utsagn russere i Norge har fått mot seg de siste dagene – gode grunner til å trå ekstra varsomt.

Denne artikkelen fra Dagsavisen kan brukes som utgangspunkt for en samtale for å unngå hets mot elever med russisk bakgrunn.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.

  Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

  Opplæringen skal fremme oppslutning om demokratiske verdier og demokratiet som styreform. Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og betydningen av å holde disse i hevd.

 • Kompetansemål i fagene

  vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere  over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

  gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og

  reflektere over, utforske og beskrive korleis menneskerettar (…) og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

  beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

  identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom faget (samfunnsfag) skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra,(…), og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

  Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Utviklinga (av dei munnlege ferdigheitene) inneber vidare i aukande grad å fortelje om samanhengar, drøfte faglege spørsmål og handtere meir kompleks informasjon og å forstå korleis ulike uttrykksmåtar påverkar bodskap og mottakar.

  Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale verktøy til å finne, behandle og navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon.

  Å lese inneberer å reflektere over korleis ståstad og perspektiv påverkar ulike kjelder, kjenne att argumentasjon og å skilje mellom meiningar, fakta og påstandar.

  Utviklinga av digitale ferdigheiter går frå å utforske og bruke digitale ressursar, til å søkje og velje informasjon sjølvstendig og til å vise god digital dømmekraft når ein vel informasjon, bruker digitale ressursar og kommuniserer digitalt.

  Digitale ferdigheter i KRLE innebærer å kunne bruke digitale ressurser i eget skapende arbeid.

  Utviklingen av digitale ferdigheter i faget (KRLE) går fra å bruke enkle sammensetninger av tekst, lyd og bilder til å kunne lage og vurdere sammensatte digitale produkter for framstilling av faglige temaer.

  Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes. (KRLE)