Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Merket for livet – lage nyhetsreportasje

I dette undervisningsopplegget skal elevene lage sitt eget nyhetsinnslag eller reportasje om krigens konsekvenser, inkludert en menneskeskjebne. De må kombinere fakta med historien til ett eller flere mennesker de kan lese om, gjerne her på nettstedet.

Gruppe

2-4

Tid

60 min

Forarbeid

Lage kriterier (dersom du ikke gjør dette sammen med elevene). Eventuelt dele inn grupper.

Utstyr

1 digital enhet per gruppe

Læringsaktivitet

 1. Vis et nyhetsinnslag som kombinerer fakta med personfortelling, for eksempel dette: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202010/NNFA19102820/avspiller
 2. Kommenter hvordan innslaget starter med litt generell info om saken, før den veksler fokuset mellom «eksempelpersonene» og fakta/sak.
 3. Gjennomgå og les felles deler av modul 3a: Merket for livet.
 4. Del inn i grupper på 2-4 elever.
 5. Lag og presenter kriterier for arbeidet.
 6. Hver gruppe skal nå lage et nyhetsinnslag/reportasje om hvordan krigshandlinger gir varige mén for sivilbefolkningen. Avhengig av hvilke grunnleggende ferdigheter du vil øve eller vurdere, kan gruppene tildeles ulike medier/programmer: Nyhetsinnslag på tv (1-2 min), reportasje på tv (3-5 min), magasinartikkel, radiointervju og så videre.
 7. Gruppene presenterer arbeidene for hverandre.
 8. Gruppene vurderer hverandres arbeid ut fra kriteriene.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

  Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet (…), kjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar (…) som er forankra i menneskerettane.

  Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.

  Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene.

 • Kompetansemål i fagene

  reflektere over, utforske og beskrive korleis menneskerettar (…) og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom faget (samfunnsfag) skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra,(…), og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

  KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål og være åpne for andres synspunkter i et mangfoldig samfunn.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Utviklinga (av dei munnlege ferdigheitene) inneber vidare i aukande grad å fortelje om samanhengar, drøfte faglege spørsmål og handtere meir kompleks informasjon og å forstå korleis ulike uttrykksmåtar påverkar bodskap og mottakar.

  Det (digitale ferdigheiter i samfunnsfag) handlar òg om å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følgje reglar og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett.

  Digitale ferdigheter i KRLE innebærer å kunne bruke digitale ressurser i eget skapende arbeid.

  Utviklingen av digitale ferdigheter i faget (KRLE) går fra å bruke enkle sammensetninger av tekst, lyd og bilder til å kunne lage og vurdere sammensatte digitale produkter for framstilling av faglige temaer.