Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Angrip!

Et fysisk elevhefte og en egen app leder elevene gjennom spennende diskusjoner om regler i krig, etikk og militær strategi. Kan vi angripe en skole? Skal vi pleie fiendens sårede soldater?

Gruppe

4 og full klasse

Tid

90 min

Forarbeid

Bestille gratis materiell på subjectaid.no, lag en gruppeinndeling, last ned appen Angrip! 2.0 fra Google Play eller AppStore

Utstyr

Elevhefte og lærerveiledning (bestilles gratis på SubjectAid, se under "Ressurser") og mobil eller nettbrett til hver elev

Elevheftet og appen leder elevene og klassen gjennom de ulike temaene og aktivitetene. I korte trekk skal elevene

 • Lære om prinsippene for regler i krig, gjennom forklaring i heftet og appen
 • Ta stilling til dilemmaer om angrep på sivile, bruk av våpen og behandling av sårede og krigsfanger
 • Diskutere i gruppe og i plenum

Hele økten er forklart trinn for trinn i lærerveiledningen som følger med i pakken du bestiller gratis på subjectaid.no.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

  Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg.

  Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.

  Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

  Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.

 • Kompetansemål i fagene

  reflektere over, utforske og beskrive korleis menneskerettar (…) og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

  beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

  utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevane tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.

  I KRLE handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal få utforske eksistensielle spørsmål og svar.

  I KRLE handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal delta i etisk refleksjon og få øvelse i å innta ulike perspektiver.

  Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.

 • Grunnleggende ferdigheter

  Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne lytte til, tolke, formulere og fremje meiningar, gi respons og diskutere med andre. Å få tak i andre sine meiningar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål inngår òg.

  Utviklinga av dei munnlege ferdigheitene går frå å uttrykkje eigne meiningar, ta ordet etter tur og lytte og gi respons til andre, til å ta ulike perspektiv og grunngi argumentasjon i større årsakssamanhengar.

  Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale verktøy til å finne, behandle og navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon.

  Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for egne synspunkter og innta ulike perspektiver.

  Muntlige ferdigheter innebærer også å gradvis utvikle evnen til å lytte til andre.