Ordliste til IHR

Distinksjon: Det skal alltid skilles mellom stridende og ikke-stridende i krig. Soldater som ikke lenger tar del i fiendtlige handlinger (for eksempel har overgitt seg) har krav på beskyttelse. Man kan ikke alltid hindre at sivile rammes av krigshandlingene, men krigshandlinger skal rettes mot militære styrker og mål, og sivilbefolkningen skal unngås så langt det er mulig. Våpen må også brukes ut fra distinksjonsprinsippet og må ikke forårsake overflødig skade og unødvendig lidelse.

Humanitet: Selv i væpnet konflikt må humanitet ha plass i holdninger, vurderinger og handlinger. Krig er ikke mellom individer, men mellom stater. Man skal forsøke å forebygge og begrense menneskelige lidelser. I en krig skal man ikke gå etter motstandernes sivilbefolkning og soldater skal også behandles humant, selv om de er lovlige mål.

Internasjonal væpnet konflikt: En konflikt mellom to væpnede styrker fra minst to stater, i dagligtale kalt krig. [CBB1] 

 

Militær nødvendighet: I hovedsak betyr dette prinsippet at man alltid før et angrep skal spørre seg selv: «Er dette nødvendig for å oppnå det det ønskede militære målet?» En krigstilstand legitimerer bruken av væpnet makt, men IHR begrenser maktbruken dithen at det kun er lov å bruke makt som er nødvendig for å oppnå sitt militære mål.

 

Proporsjonalitet: Dette prinsippet handler om å vurdere hva man militært oppnår ved et angrep opp mot de skadene man eventuelt forårsaker på sivilbefolkningen og sivile gjenstander. Det vil for eksempel ikke være i tråd med proporsjonalitetsprinsippet å bombe en landsby og skade eller drepe hundrevis av sivile mennesker, for å drepe en enkeltsoldat. Våpen og metoder skal reflektere målet man vil oppnå.

 

Krigsfange

 

Militært mål: Gjenstand som ved sin tilstand, plassering, hensikt eller bruk utgjør en effektiv støtte til militær aktivitet og som, dersom den blir ødelagt, innebærer en avgjørende militær fordel.

 

Sivil: Alle mennesker som ikke er stridende. Når sivile tar direkte del i fiendtlighetene mister de beskyttelsen mot angrep. Dersom det finnes tvil om en persons status skal han eller hun anses for å være sivil. Reglene gjelder også for soldater som ikke lenger er i kamp, samt syke og krigsfanger.

Sivil gjenstand: Alle gjenstander som ikke er militære mål. Når en sivil gjenstand brukes for å støtte militær aktivitet blir den et lovlig militært mål og mister sin beskyttelse.

Stridende: Medlem av de væpnede styrker, medlem av en væpnet gruppe under kommando fra en av partene i konflikten.

 

 

 


 [CBB1]Trenger ikke å ta med dette

Bilder

Vedlegg

Kilder