Prinsippene

Røde Kors-prinsippene

 

På den internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i 1965 ble det vedtatt syv grunnleggende prinsipper for Røde Kors-bevegelsen. De syv Røde Kors-prinsippene humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet er grunnleggende verdier i alt Røde Kors-bevegelsen gjør og fungerer dessuten som retningslinjer for bevegelsens medlemmer og ansattes arbeid. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og å sikre respekt for det enkelte menneske. Røde Kors forsøker å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

Humanitet

Røde Kors’ anliggende er ikke politisk. Vi har ikke som mål en bestemt politisk løsning i et land, og støtter ikke et bestemt regime eller en bestemt regjering. Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til slagmarkens sårede. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber etter å forebygge og lindre menneskers lidelser. 

Upartiskhet

Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. De ofrene som har de største behov skal ha mest hjelp, uansett hvem de er, uansett på hvilken side de hører til og uansett om de lever i en stat med mer eller mindre sympatiske ledere. Alle mennesker har samme verd, samme rett på respekt.

Nøytralitet

For å kunne bevare alles tillit og sikre at vi kan yte upartisk humanitær bistand, skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, etnisk, religiøs eller ideologisk karakter. Nøytralitet er en forutsetning for tillit og dermed en forutsetning for å kunne yte hjelp til de som trenger det mest. Uten tillit kan ikke Røde Kors arbeide sammen med partene i en konflikt. Uten å arbeide sammen med partene – eller i hvert fall med deres godkjennelse – kan ikke Røde Kors nå ofrene på bakken. Nøytralitet betyr ikke likegyldighet eller mangel på empati. Empatien, og forpliktelsen til å hjelpe ofrene betyr nettopp at egne politiske preferanser eller ønske om offentlig markeringer settes til side av hensyn til oppgaven.

Uavhengighet

Røde Kors-foreninger er uavhengige. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødssituasjoner samt er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors’ prinsipper. Røde Kors definerer selv behovene i situasjonen og prøver å møte disse med upartisk humanitær innsats. I en konflikt vil ofte partene selv ønske å styre den humanitære hjelpen slik at det hjelper dem til å framstå på en god måte og for å fremme sine politiske mål. Røde Kors kan ikke være en brikke i et politisk spill. Humanitær innsats har sin egen begrunnelse og skal ikke legitimeres verken med hensynet til politisk stabilitet, fred eller ”kamp mot terrorisme”. Humanitær innsats har en humanitær begrunnelse (den som trenger hjelp mest får hjelp først). 

Frivillighet

Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Frivillighet gjelder selvsagt også dersom folk er ansatt i røde kors. Ingen er tvunget til å arbeide for Bevegelsen og alle er forpliktet på de samme prinsippene.

Enhet

I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Dette er viktig i alle land, men særlig de som sliter med ulike motsetninger av etnisk, religiøs eller annen karakter. Foreningen må være åpen for alle.
 

Universalitet

Røde Kors er en verdensomspennende institusjon hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Prinsippene gjelder likt for alle deler av bevegelsen og binder de ulike komponentene til hverandre. De understreker også forpliktelsen overfor statene som har gitt Røde Kors dets mandat.

 

 

Bilder

Vedlegg

Kilder